İstenilen Belgeler

İstenilen Belgeler

İSTENEN BELGELER

1-
 VERGİ LEVHASI : İlgili Vergi Dairesinden Tasdikli Fotokopisi
2- İMZA SİRKÜLERİ : (Fotokopisi)
3- TAAHHÜTNAME : (Ekli Form) 
4- a) ÖZEL VE TÜZEL FİRMALAR İÇİN : Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)

     b) ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "FaaliyetBelgesi”

     c) JOINT VONTURE - KONSORSİYUMLAR İÇİN : Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi 

NOT : 
1-) Üye Olmak İstediğiniz Birlik/Birliklere (x) işareti koyunuz.
2-) Vekaletname ile üyelik yapılması halinde vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
3-) Halen Genel Sekreterliğimizde herhangi bir Birliğe üye olan firmalar Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki diğer bir birliğe üye olmak isterlerse sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir.
4-) Taahhütnameye üye olunacak birliğin ünvanı yazılacaktır.
5-) Üyelik aidat bedeli 200 T.L.'dir