Görevlerimiz
31 Ağustos 1993 tarih ve 21684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, İhracat 93/7 Sayılı Tebliğ ile (daha önce iştigal alanı sadece Canlı Hayvan Su Ürünleri ve Mamulleri olan) Birliğimizin adı; "Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği" olarak değiştirilmiş ve ihracata konu tüm mamuller, Birliğimiz iştigal alanına dahil edilmiştir.

BİRLİĞİMİZİN İŞTİGAL (FAALİYET) ALANI

31 Ağustos 1993 tarih ve 21684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, İhracat 93/7 Sayılı Tebliğ ile (daha önce iştigal alanı sadece Canlı Hayvan Su Ürünleri ve Mamulleri olan) Birliğimizin adı; "Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği" olarak değiştirilmiş ve ihracata konu tüm mamuller, Birliğimiz iştigal alanına dahil edilmiştir.

Birliğe bağlı 17 iller: Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars, Siirt.

Yapılan bu değişiklik ile, Birliğimize kayıt yaptıran tüm ihracatçı üyeler, madde bazında ilgili diğer Birliklere üyelik kaydı yaptırmadan, ihracı yasak olan mallar dışında, ihracata konu tüm mamullerin ihracatını gerçekleştirebilmektedirler.

İHRACATCI BİRLİKLERİNİN BAŞLICA AMAÇ VE GÖREVLERİ

5 Ağustos 1993 tarih ve 21653 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 93/4614 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile şu an yürürlükte olan "İhracatçı Birliklerinin, Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Yükümlülüklerine dair Kanun" yürürlüğe konmuştur.

Bu kapsamda, İhracatçı Birliklerinin başlıca amaç ve görevleri;· Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak, ıhracatın ülke menfaatlerine uygun olarak, gelişmesine çalışmak,

İştigal sahasına giren maddelerin cins, nevi ve miktar itibariyle üretim ve ihracat potansiyelinin dış taleplere göre, ayarlanabilmesini temin için, çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

Çalışma konusuna göre malların ihracatının artırılması ve daha iyi değerlendirilebilmesi için incelemeler yapmak,

Kurs ve seminer düzenlemek, üyelerine her türlü hizmeti sunmak, Üyelerin çalışmalarında karşılaşacakları güçlükleri gidermeye çalışmak, alıcısı tarafından haksızlığa uğratıldığı tespit edilen üyelerin hakları için yetkili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, Uluslararası Kuruluşlarla, Mesleki bazda üyelerin menfaatlerini, ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

Amaçlarının gerçekleşmesini teminen, bütçe imkânları göz önünde tutulmak ve Müsteşarlığın iznini almak şartıyla, gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında hizmet birimleri kurmak,

Mensup ve üyelerine hizmet verecek taşınmaz mal almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek alıp vermek ve bunlarla ilgili işlemleri bütçe imkânlarını dikkate alarak yerine getirmek, üyelerine ortak hizmet verecek şirket, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek,

Sergi açmak ve açılan sergi ve fuarlara iştirak etmek, tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, laboratuar kurmak, satış mukaveleleri geliştirmek, · Konularıyla ilgili olarak Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktır.

İhracatçı Birlikleri, bugün artık yalnız uygulama işlevini aşmış, ihracatçılar ile ilgili yasa koyucu sistem arasında, gerekli işlemlerin rasyonel ve dinamik bir şekilde gelişmesini sağlayan bir araştırma, koordinasyon, karar ve uygulama mekanizmasına dönüşmüştür.

Ülkemiz için, uygulanan ekonomi ve dış ticaret politikaları çerçevesinde, Ülke kalkınmasında döviz gelirlerinin arttırılmasının taşıdığı önem, ihracatın geliştirilmesini gerekli hale getirmektedir.

Bu noktadan hareketle, rekabet dünyasına birleşerek, tek bir kuvvet olarak çıkmanın öneminin, büyük olduğunu kavrayan ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri çatısı altında Birliklerin tecrübe ve bilgi birikimiyle birçok uluslararası ticari platform ve organizasyonda aktif rol aldıkları görülmektedir.

Yapıları itibariyle, madde bazında birer ihtisas kuruluşu olan İhracatçı Birlikleri, maddelerin üretim ve ihracatının dengelenmesi ve artırılmasında belirli hedefler doğrultusunda, büyük bir kararlılıkla hizmetlerine devam etmekte ve Ülkemiz sanayisinin yönlendirilmesinde etkin rol almaktadırlar.

Dış Ticaret politikalarında, önemli görevler yüklenmiş olan İhracatçı Birliklerimiz,

Kuruluş amacına uygun olarak, hizmet vermeye devam ederken, her geçen yıl daha da gelişerek, bugün Devlet ile Özel Sektör işbirliğinin en iyi örneklerinden biri olarak, ülkemiz menfaatlerinin korunması doğrultusunda çalışmaktadırlar.

Ülkemizin sosyal refahı ve ekonomik kalkınması açısından çok önemli olan, ihracatın artması ile birlikte, dış ticaret alanında hizmet veren Kurum ve Kuruluşlar içerisinde, İhracatçı Birliklerinin fonksiyonu ve etkinliği her geçen gün artmaktadır.