Yeşil Pasaport

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre:

Son 3 takvim yılı itibariyle toplam ihracatı;

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

Not : Son üç yıl rakamları dikkate alınmaktadır. Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.

Pasaport almaya hak kazanan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu haktan faydalanabilecek firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Hususi damgalı pasaport müracaatı, başvuru için belirtilen gerekli belgeler ile üyesi oldukları İhracatçı Birliğine yapılacaktır. 

İhracatçı Birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra, imzalanan talep formu, firma tarafından Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nün onayına sunulacaktır.

Bölge Müdürlüğü onayını takiben Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilgili İl Nüfus Müdürlüğüne Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu şahsen yapılacaktır.

 

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybedilmesi durumunda derhal hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlü olacaktır. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır.

Gerekli Evraklar

  1. Dilekçe (Islak İmzalı-Kaşeli Asıl Evrak) (tıklayınız)
  2. Talep Formu (Önlü Arkalı Tek Yaprak-Asıl) (tıklayınız)
  3. İmza Sirküler (Aslı veya Noter Onaylı sureti)
  4. Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter onaylı sureti)
  5. Ticaret Sicil Tastiknamesi(Ticaret Sicil Müdürlüğü veya Ticaret Odası Onaylı / Asıl)
  6. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
  7. Başvuran çalışan ise son 3 aylık SGK E-Bildirge (Fotokopi)
  8. Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Dilekçesi (tıklayınız)
  9. Taahhütname için (tıklayınız)

Ek : Dikkat Edilecek Hususlar

Not : A.Ş. firmalarından sahip veya ortak başvuruyorsa ticaret sicil gazetesinde ortaklık payının/hisse payının gösterilmesi gerekmektedir. Anonim şirketlerde güncel ortaklık yapısını gösteren ticaret sicil gazetesinin ibraz edilememesi halinde pay defterinin ilk sayfasının fotokopisinin, başvuran kişinin pay defteri ilgili sayfası veya sayfalarının noter onaylı asıllarının ve pay defterinde, ilgili kişinin son pay devrine ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı aslının sunulması gerekmektedir.

Yenileme Hakkında 

Daha önce yeşil pasaport almış olan firma yetkililerimizin tekrar başvurmaları için:

1) Öncelikle il nüfus müdürlüğüne şahsen pasaport iptali için başvuru yapılır.

2) İptalden sonra İl Nüfus Müdürlüğünden alınan belge ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne yazılan dilekçe ile başvurulur. (Ticaret Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğü'ne başvurulur)

3) Bakanlık tarafından firmanın hakkı var ise kontenjan açılır.

4) Pasaport hakkı Bakanlık tarafından tanımlandıktan sonra yukarıda belirtilen belgeler ile DAİB'e başvuru yapılır.  

Not : DAİB olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. 2017/9962 Sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında yaptığınız başvuru sürecinde vermiş olduğunuz kişisel bilgiler, yalnızca bu amaçla işlenecek ve sadece yetkili kurumlar ile paylaşılacaktır.

Not : Talep formundaki tüm alanların (isim-soy isim imza alanları hariç) bilgisayar ile doldurulması gerekmektedir.